La junta directiva

Jordi H. Fernández Gómez

President

José Manuel Vázquez Cora

Vicepresident

Helena Jiménez Barrero

Secretària

Rosa Mª De Hoyos Marina

Tresorera

Benjamí Costa Riba

Vocal 1

Ana Mezquida Orti

Vocal 2