Estatuts d'associació d'amics del museu arqueològic d'eivissa i formentera

CAPÍTOL I

DENOMINACIÓ, DOMICILI, ÀMBIT, RÉGIM JURÍDIC, FINALITATS I ACTIVITATS

Article 1r. Denominació

L’Associació denominada AMICS DEL MUSEU ARQUEOLÒGIC D’EIVISSA I FORMENTERA, s’acull a la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març reguladora del Dret d’Associació, i a la disposició de l’article 22 de la Constitució, i especialment es regirà pels pressents estatuts, sense ànim de lucre.

Article 2n. Personalitat Jurídica

L’Associació te personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d’obrar per administrar i disposar del seus bens, i per al compliment de les finalitats proposades.

Article 3r. Domicili i àmbit d’actuació

El domicili de l’Associació radicarà a Eivissa, en la seu del Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera, Via Romana nº 31, codi Postal 07800.

El canvi de domicili únicament es realitzarà mitjançant l’acord de l’Assemblea General convocada específicament amb aquest objecte i per això, s’efectuarà la modificació dels Estatuts, en aquest cas es comunicarà als efectes pertinents, al Registre d’Associacions del Ministeri d’Interior.

L’Associació realitzarà les seves activitats en tot el territori de l’Estat Espanyol i principalment dins del territori de les Illes Balears.

Article 4rt Duració 

La duració serà indefinida. Únicament es procedirà a la seva dissolució per acord de l’Assemblea o per una disposició legal.

Article 5è Finalitats de l’Associació

Constitueixen les finalitats de l’associació:

Fomentar el coneixement del Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera, tant entre els associats com entre el públic en general.

Col·laborar amb les activitats i funcions de caràcter cultural del Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera.

Potenciar, en la mesura que sigui possible, el coneixement, la defensa i l’increment dels fons del Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera.

Potenciar, en la mesura que sigui possible, les activitats científiques i culturals que són pròpies del Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera i de les diferents seccions.

Article 6è Activitats de l’Associació

L’Associació en compliment de les seves finalitats podrà desenvolupar, entre altres, les següents activitats:

 1. Organitzar cursos, col·loquis, seminaris, congressos, concerts, exposicions, certàmens, tallers i altres activitats científiques i culturals sobre temes d’interès per als seus associats i participar en tants quants actes científics i culturals es celebrin, relacionats amb les seves finalitats.
 2. Establir comissions i grups de treball que realitzin investigacions, estudis, enquestes i projectes concernents a l’exercici de la seva funció.
 3. Editar u col·laborar amb el Museu, en treballs, butlletins, follets, postals, pòsters, pel·lícules, espais televisius, radiofònics i en general qualsevol altre informació gràfica, sobre temes relacionats amb les seves finalitats.
 4. Dur a terme conferències, concerts, exposicions, visites guiades i qualsevulla altra activitat divulgativa de caràcter cultural, docent u d’investigació relacionada amb les seves finalitats.
 5. Adquirir i promoure la donació d’objectes arqueològics, material divers de caràcter museològic, científic, didàctic o bibliogràfic per al seu lliurament al Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera.
 6. Confeccionar reproduccions i/u còpies dels fons del museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera segons les disposicions vigents en aquesta matèria.
 7. Col·laborar amb les Corporacions locals i altres Administracions Públiques competents en el marc territorial nacional i autonòmic, així com participar en concursos públics, amb l’objecte de gestionar els programes de desenvolupament que ajuden a complir les finalitats associatives.
 8. Cooperar amb organitzacions no governamentals, tant nacionals com internacionals, en tots els projectes que contribueixen a sensibilitzar a la societat en general, i en particular, a Balears.
 9. Estretir els vincles i relacions amb altres associacions similars a aquesta, establertes en Espanya i en altres països. Federant-se tant en l’àmbit comunitari com nacional i internacional amb altres associacions de finalitats similars als seus.
 10. Assessorar en aquells assumptes del Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera, en que es requereixi la seva participació.

CAPÍTOL II

DELS ASSOCIATS

Article 7è. Capacitat i classes

 Podran formar part de l’associació com socis totes les persones físiques i jurídiques que lliure i voluntàriament, tinguin interès en el desenvolupament de les finalitats de l’Associació, d’acord als següents principis:

 1. Les persones físiques amb capacitat d’obrar i que no estén subjectes a cap condició legal per a l’exercici del dret.
 2. Els menors no emancipats de més de catorze anys d’edat, deuen comptar amb el consentiment documentalment acreditatiu, de les persones de poden suplir la seva capacitat.
 3. Les persones jurídiques, previ acord exprés del seu òrgan competent.

Deuran presentar una sol·licitud per escrit a l’òrgan de representació, i aquest resoldrà en la primera reunió que es celebri; si el sol·licitant s’emmotlla a les condicions exigides en els estatuts, l’òrgan de representació no podrà denegar l’admissió.

La Junta podrà atorgar el nomenament de socis Honoraris a les persones o entitats que per la seva representativitat, mèrits u qualitats, consideri convenient a títol merament honorífic sense que això suposi la condició jurídica d’associat.

La condició d’associat es intransmissible.

Article 8è. Drets dels Associats

Els drets que corresponen als membres de l’Associació són els següents:

 1. A participar en les activitats de l’Associació i en els òrgans de govern i representació, a exercir el dret de vot, així com a assistir a la assemblea General, d’acord amb els Estatuts. Per a poder ser membre dels òrgans de representació és requisit imprescindible ser major d’edat, estar en ple us dels drets civils i no esta immers en els motius d’incompatibilitat establerts en la legislació vigent.
 2. A ésser informats sobre la composició dels òrgans de govern i representació de l’Associació, del seu estat de comptes i del desenvolupament de la seva activitat. Podran accedir a tota la informació a través dels òrgans de representació.
 3. A ésser escoltat amb caràcter previ a la adopció de mesures disciplinàries contra el i a ser informat dels fets que donin lloc a les mateixes mesures, estant motivat l’acord que, en el seu cas, imposi la sanció.
 4. A impugnar els acord dels òrgans de l’Associació que consideri contraris a la Llei u als Estatuts.

Article 9è. Drets dels Associats

Les deures dels membres de l’associació són:

 1. Compartir les finalitats de l’associació i col·laborar per a la consecució de les mateixes.
 2. Pagar les quotes, despeses i altres aportacions que, segons als Estatuts, puguin correspondre a cada soci.
 3. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern i representació de l’associació.
 4. Ajustar la seva actuacions a les disposicions estatutàries.

Article 10. Baixes dels Associats

Són motius de baixa en l’associació:

 1. La pròpia voluntat de l’interessat, comunicada per escrit a la Junta Directiva.
 2. No pagar les despeses i altres aportacions econòmiques vàlidament acordades.
 3. No pagar la quota d’associat, si deixa de pagar-la durant una anualitat.

Article 11è. Regiment Sancionador

La separació de l’Associació dels associats per motius de sanció tindrà lloc quan es realitzin actes que siguin indignes de continuar en la seva pertinència. Es suposa que existeix aquest tipus d’actes:

 1. Quan deliberadament l’associat impedeixi o pongui obstacles al compliment de les finalitats socials.
 2. Quan intencionadament obstaculitzi de qualsevol manera el funcionament dels òrgans de govern i representació de l’Associació.

En qualsevol cas per a acordar la separació per part de l’òrgan de govern, serà necessari la tramitació d’un expedient disciplinari que contempla l’audiència de l’associat afectat.

CAPÍTOL III

ÒRGANS DE GOVERN I REPRESENTACIÓ

Article 12è. Òrgans directiu

L’Associació es regirà pels següents òrgans directius:

 1. L’Assemblea General
 2. La Junta Directiva

Article 13è. L’Assemblea General

L’Assemblea General és l’òrgan superior de govern de l’Associació, integrat per tots els associats per dret propi i irrenunciable i en igualtat absoluta.

Els membres de l’Associació, reunits en assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes propis de l’Associació. Tots els membres restaran sotmesos als acords de l’Assemblea, inclòs els absents, els dissidents i els que encara que siguin presents s’hagin abstingut de votar.

Article 14è. Facultats de l’Assemblea General

L’Assemblea té les següents funcions i facultats:

 1. Modificar els estatuts de l’Associació.
 2. Adoptar els acords relatius a la representació legal, gestió i defensa dels interessos dels seus membres.
 3. Controlar l’activitat i gestió de la Junta Directiva.
 4. Aprovar els pressuposts anuals d’ingressos i despeses, i la Memòria Anual d’Activitats.
 5. Elegir als membres de la Junta Directiva així com destituir-los i substituir-los.
 6. Establir les línies generals d’actuació que permetin a l’Associació complir les seves finalitats.
 7. Dissoldre i liquidar l’Associació.
 8. Expulsió dels socis, a proposta de l’òrgan de representació.
 9. Constitució de federacions u d’integració en elles.
 10. Sol·licitud de la declaració d’utilitat pública.
 11. Remuneració, en el seu cas, dels membres de l’òrgan de representació.
 12. Establir les quotes ordinàries u extraordinàries.

La relació de les facultats indicades en aquest article, tenen caràcter merament enunciatiu i no suposen cap limitació a les amples atribucions de l’Assemblea General.

Article 15è. Funcionament de l’Assemblea General

L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària com mínim una vegada a l’any, dins del primer trimestre.

L’Assemblea General es reunirà amb caràcter extraordinari sempre se sigui necessari, a requeriment de la Junta Directiva, o bé per la sol·licitud d’un mínim de deu per cent de la totalitat dels membres.

La convocatòria de les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries, es farà per escrit. Els anuncis de la convocatòria es faran en la seu social i en els llocs que determini la Junta, amb una anticipació de quinze dies com mínim. Sempre que sigui possible la convocatòria es dirigirà també a tots els membres individualment.

La convocatòria expressarà el dia, l’hora i el lloc de la reunió, així com també l’ordre del dia.

Les reunions de l’Assemblea General seran presidides pel President/a de l’Associació. Si el President/a es troba absent, serà substituït pel Vicepresident/a i en la seva absència pel membre de més antiguitat de l’Assemblea General. Actuarà com Secretari el mateix de la Junta Directiva, u el membre de la Junta designat a l’inici de l’assemblea. El Secretari redactarà l’acta de cada reunió amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords que s’hagin adoptat i el resultat numèric de les votacions.

Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegirà l’acta de la sessió anterior per a procedir a la seva aprovació.

Article 16è. Quòrum de Constitució

L’Assemblea restarà constituïda vàlidament en primera convocatòria amb l’assistència d’un terç dels membres de l’Associació.

I en segona convocatòria, qualsevol que sigui el nombre d’assistents. La segona convocatòria es celebrarà trenta minuts desprès de la primera i en el mateix lloc, i deurà figurar a l’anunci de la primera.

Article 17è. Votacions en l’Assemblea General

En les reunions de l’Assemblea General, correspon u vot a cada membre de l’Associació.

Els acords es prendran per majoria simple de les persones presents i representades, qual els vots afirmatius superen als negatius.

Article 18è. La Junta Directiva. Composició

L’Associació la regirà, administrarà i la representarà l’òrgan de representació denominat per la Junta Directiva, i la compondrà el President, el Vicepresident, el Tresorer, el Secretari i dos o més Vocals elegits per l’Assemblea General.

El nombre de membres de la Junta no podrà ser inferior a sis ni superior a deu. L’Exercici del càrrec serà gratuït.

Article 19è. Designació dels membres de la Junta Directiva

Els membres de la Junta Directiva seran elegits per l’Assemblea General, exerciran el càrrec durant un període de quatre anys i podran ser reelegits indefinidament.

Les candidatures seran obertes, es a dir qualsevol membre podrà presentar-se, són requisits imprescindibles, ser major d’edat, estar en ple us dels drets civils i no estar immers en motius d’incompatibilitat establerts en la legislació vigent.

Els càrrecs de President, Secretari i Tresorer, deuen recaure en persones diferents.

El Cessament en el càrrec abans d’extingir-se el terme reglamentari podrà efectuar-se per dimissió voluntària, malaltia que impedeixi l’exercici del càrrec, baixa com membre de l’Associació, u sanció per l’Assemblea General com conseqüència d’una manca en l’exercici del càrrec.

Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva es cobriran en la primera Assemblea General que es convoqui. No obstant, els càrrecs vacants de President, Vice-president, Tresorer i Secretari hauran de ser substituïts per altres membres de la Junta Directiva amb caràcter provisional fins a la celebració de la propera Assemblea General.

Article 20è. Competència i funcions de la Junta Directiva

La Junta Directiva té les següents facultats:

 1. Ostentar i exercir la representació de l’associació i dur a terme la direcció i l’administració tan ample com sigui reconeguda per la llei, complint les decisions preses per l’Assemblea General, així com les instruccions i les directrius generals establertes per l’Assemblea General.
 2. Prendre els acords necessaris per a la presentació davant dels organismes públics, per l’exercici de totes les accions legals i per a interposar els recursos pertinents.
 3. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’Associació.
 4. Convocar les Assemblees Generals i controlar que els acords que s’adoptin siguin realitzats.
 5. Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a l’aprovació de l’Assemblea General.
 6. Contractar els empleats que pugui tenir l’Associació.
 7. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General per a la seva aprovació, i confeccionar els pressupostos del següent.
 8. Inspeccionar la comptabilitat, controlar que el dugui de forma que permeti obtenir una imatge fidel del patrimoni, del resultat i de la situació financera de l’entitat i procurar que els serveis funcionin amb normalitat .
 9. Establir Comissions de Treball per aconseguir de la forma mes eficient les finalitats de l’Associació i autoritzar els actes que aquestes Comissions puguin realitzar.
 10. Realitzar les gestions necessàries davant dels organismes públics , entitats i altres persones pera aconseguir subvencions i ajudes.
 11. Obrir comptes corrents, llibretes d’estalvi u fons d’inversió, en qualsevol establiment de crèdit d’estalvi i disposar dels fons que estiguin dipositats.
 12. Resoldre sobre l’admissió de nous associats, es durà la relació actualitzada de tots els associats, proposar i atorgar el nomenament dels socis honoraris.
 13. Comunicar al Registre d’Associacions la modificació dels Estatuts acordada per l’Assemblea General en el termini d’un mes.
 14. Resoldre provisionalment qualsevol cas imprevist en els presents Estatuts i donar compta a l’Assemblea General.
 15. Qualsevol altra facultat que no sigui atribuïda d’una manera específica a qualsevol altre òrgan de govern u que es delegui expressament en la Junta Directiva.

Article 21è. Funcionament de la Junta Directiva

La Junta Directiva, es reuniran sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixen, però que en tot cas no podrà ser superior a tres mesos.

Es reuniran en sessió extraordinària quan sigui convocada amb aquest caràcter el president, u bé si és sol·licitada per un terç dels membres que la composen.

La Junta restarà vàlidament constituïda amb una convocatòria prèvia y quòrum de la mateixa mes ú. Prendrà els acords per majoria simple dels assistents.

Els membres de la Junta estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin i es podrà excusar la seva assistència per causes justificades. En qualsevol cas serà necessària l’assistència del President o Vice-president i del Secretari u persona que el substitueixi.

Els acords de la Junta Directiva ex faran constar en el llibre d’actes. A l’inici de cada reunió de la Junta Directiva, es llegirà l’acta de la sessió anterior per a que s’aprovi o es rectifiqui.

Article 22è. El President/a i el Vice-president/a

El President/a de la Junta Directiva també serà President/a de l’Associació. Les seves funcions son les següents:

 1. La direcció i representació de l’Associació per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 2. La presidència i la direcció en els debats tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
 3. Emetre el vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
 4. Convocar les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 5. Visar els actes i els certificats confeccionats pel Secretari de l’Associació.
 6. Les restants atribucions pròpies del càrrec i les que siguin delegades per l’Assemblea General o la Junta Directiva.

En el cas d’absència o malaltia del President, serà substituït pel Vice-president i, en el seu defecte, pel Vocal de més edat de la Junta amb les mateixes facultats que el mateix.

Article 23è. El Tresorer/a.

El Tresorer/atindrà com funció la custòdia i el control dels recursos de l’Associació, així com l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes, a fi de sotmetre els mateixos a la Junta Directiva. Durà un llibre de caixa. Signarà els rebuts, quotes i altres documents de tresoreria. Pagarà les factures apropades per la Junta Directiva, les quals hauran de ser visades prèviament pel President. Efectuarà els corresponents ingressos en les comptes de l’Associació obertes en bancs o establiments de crèdit i estalvi.

Article 24ê. El secretari/a

El Secretari/a deu custodiar la documentació de l’Associació, redactar i signar les actes de l’Assemblea General i de la Junta Directiva, redactar i autoritzar les certificacions que hagi de lliurar, així com dur el llibre-registre de socis de l’Associació.

CAPÍTOL IV

PATRIMONI INICIAL I RÉGIMEN ECONÓMIC.

Article 25è. Patrimoni inicial i exercici econòmic

El patrimoni inicial d’aquesta Associació està valorat en CERO EUROS.

El pressupost anual s’aprovarà cada any en l’Assemblea General Ordinària.

L’exercici econòmic deurà coincidir amb l’any natural i es tancarà el trenta-un de desembre de cada any.

Article 26è. Recursos Econòmics

Els recursos econòmics de l’Associació procediran:

 1. De les quotes i contribucions que es fixen per l’Assemblea General als membres, en la proporció i periodicitat que es determini.
 2. De les subvencions oficials de l’Estat, Comunitat Autònoma, Consell Insular, Ajuntament i particulars.
 3. De donacions, herències i legats.
 4. De les rentes del patrimoni social o d’altres ingressos que es puguin obtenir.
 5. De les entrades o ingressos prevenint d’exposicions, cursos, reunions o tallers.
 6. De les ventes de les seves publicacions, reproduccions o qualsevol altre article per al que sigui legalment autoritzada.

Article 27è. Disposicions dels fons

En les comptes corrents o llibretes d’estalvi obertes en establiments de crèdit, haurà de figurar la signatura del President, tresorer i Secretari. Per a poder disposar de fons seran necessàries les signatures mancomunades de dos d’ells: President, Tresorer o Secretari.

L’administració dels fons de l’Associació en tot cas es sotmetrà a la intervenció i control de l’Assemblea General.

Article 28è. Quotes

Tos els membre de l’Associació estan obligats a contribuir econòmicament, mitjançant quotes de la forma i proporció que determini l’Assemblea General a proposta de l’òrgan de representació.

Article 29è. Benefici de les activitats

Els beneficis obtinguts dels exercicis d’activitats econòmiques, incloses les prestacions de serveis, es destinaran exclusivament al compliment de les finalitats de l’Associació, sense que es pugui en cap cas repartir entre els associats, ni cap cessió gratuïta a persones físiques o jurídiques amb interès lucratiu.

CAPÍTOL V

DISOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

Article 30è. Dissolució de l’Associació

L’Associació es podrà dissoldre per acord de l’Assemblea General convocada expressament per aquesta finalitat i amb el vot favorable de mes de la meitat de les persones presents i representades.

Article 31è. Liquidació de l’Associació

La dissolució de l’Associació obre el període de liquidació, fins al moment del qual la entitat conservarà la seva entitat jurídica.

En cas de dissolució, si l’Assemblea General no decideix altra cosa, la Junta Directiva restarà constituïda en Comissió Liquidadora, amb les funcions següents.

 1. Vetllar per la integritat del patrimoni de l’associació.
 2. Concloure les operacions pendents i efectuar les noves, que siguin necessàries per a la liquidació.
 3. Cobrar els crèdits de l’associació.
 4. Liquidar el patrimoni i pagar als creditors.
 5. Aplicar els bens restants DE L’Associació a la finalitat prevista pels Estatuts.
 6. Sol·licitar la cancel·lació de les anotacions en el Registre.

En cas d’insolvència de l’Associació, l’òrgan de representació, o, en tot cas, els liquidadors, han de promoure l’oportú procediment de concurs davant el jutjat competent.

Els associats no responen personalment de les deutes de l’Associació.

CAPÍTOL VI

RESOLUCIÓ EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTES

Article 32è. Resolució extrajudicial de conflictes

Les qüestions litigioses que puguin sorgir amb motiu de les actuacions desenvolupades o de les decisions adoptades al si de l’associació, es resoldran mitjançant arbitratge, a través d’un procediment ajustat a la disposició de la Llei 60/30 de desembre d’Arbitratge, i amb subjecció als principis d’Audiència, contradicció i igualtat entre les parts.

A Eivissa a 29 de març de 2004.