Avís legal

El amicsmaef.org és el domini del portal a Internet de titularitat de l’Associació d’Amics del Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera (d’ara endavant AAMAEF, amb NIF S-0711001-H), amb seu a Eivissa (via Romana, 31, 07800).

L’ús del lloc web implica l’acceptació expressa i plena de les condicions aquí exposades.

Amb l’excepció de les publicacions de caràcter oficial, el contingut d’aquest lloc web és merament informatiu i manca d’efectes jurídics vinculants per a l’Administració o l’Associació, sense perjudici, això no obstant, de la seva funció de porta d’accés a les comunicacions, els serveis i els tràmits que s’hi puguin portar a terme.

L’AAMAEF no es fa responsable dels danys i perjudicis que pugui ocasionar l’ús il·legítim o inadequat de les informacions contingudes al lloc web, ni tampoc de les connexions o continguts i les informacions dels enllaços de tercers externs.

Tota la informació d’aquest portal, com també el disseny, els texts, les imatges, el so i qualsevol altre material que l’integri, és propietat intel·lectual de l’AAMAEF, tot i que es pot utilitzar amb la llicència anomenada Creative Commons, en la modalitat Reconeixement-Compartir Igual (by-sa).